W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Spółka z udziałem samorządu gminnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Spółka z udziałem samorządu gminnego.

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-29.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-23.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny:

Logonet ul. Piotrowska

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Adam Musiała. Kontakt: [email protected], tel. 61 677 22 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Spółka z udziałem samorządu gminnego odpowiada Adam Musiała, [email protected], tel.61 677 22 03.

Informacje na temat procedury

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej www.remondistrzemeszno.pl
Data publikacji strony – 25.06.2018 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej:
- brak opisów zdjęć
- dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.12.2023
Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez spółkę.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin
ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu


Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o., dokłada starań, aby teksty zamieszczane na stronie internetowej były
zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa mieści się na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21.
Do BOK prowadzi główne wejście z 1 stopniem. W pomieszczeniach nie ma informacji głosowych, oznaczeń
brajla oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych. Na miejscu nie ma możliwości
skorzystania z tłumacza języka migowego ani tłumacza online. Do pomieszczeń RAT można wejść z psem
asystującym i psem przewodnikiem.
W podwórku budynku znajduje się parking, na którym obecnie nie ma wyznaczonego miejsca inwalidzkiego.

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.